Centrum pre podporu rozvoja okresu stropkov, n.o.

Legislatíva vzniku:

Účel založenia CPROS, n.o.

Technickým a administratívnym nástrojom pre implementáciu rozvojových aktivít Akčného plánu okresu je centrum podpory, plniace funkciu strediska pre prípravu kľúčových aktivít. Centrum je technickým sekretariátom Výboru pre rozvoj okresu Stropkov (ďalej len „Výbor“) a Platformy pre rozvoj okresu Stropkov, a tiež zabezpečuje aj mediálnu a komunikačnú podporu.
Centrum je zriadené ako samostatná nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

 

Hlavné činnosti CPROS, n.o.

 • podpora činností Výboru: príprava analýz a podkladov pre realizáciu, monitorovanie a hodnotenie plnenia Akčného plánu, stretnutí Výboru;
 • metodická a koordinačná podpora vypracovania koncepčných, strategických a plánovacích materiálov pre okres;
 • metodická a koordinačná podpora aktivít a aktérov pri plnení Akčného plánu;
 • metodická a koordinačná podpora pri príprave projektov a návrhov modelov financovania jednotlivých aktivít akčného plánu;
 • metodická a koordinačná podpora pri zabezpečovaní procesov verejného obstarávania;
 • spracovanie podkladov do výročnej hodnotiacej správy o implementácii Akčného plánu;
 • komunikačný a mediálny servis, zabezpečenie publicity;
 • metodická a koordinačná podpora iniciatív zakladania klastrov;
 • metodická a koordinačná podpora zakladania výrobno-odbytových združení;
 • metodická a koordinačná podpora cezhraničnej spolupráce a medziregionálnej spolupráce;
 • spolupráca so sociálno-ekonomickými partnermi.