AKTUALITY

Prehľad lokálnych produktov v okrese Stropkov

Prehľad lokálnych produktov v okrese Stropkov Centrum pre podporu rozvoja okresu Stropkov, n.o. (ďalej aj ako "CPROS, n.o.) pod záštitou mesta Stropkov pripravilo publikáciu, ktorej cieľom je priniesť prehľad lokálnych výrobcov z okresu Stropkov a ich produktov....

ZBER PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV

ZBER PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV V súčasnosti intenzívne prebieha príprava na čerpanie fondov EÚ pre nové programové obdobie 2021 – 2027. Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravuje základný analyticko-strategický dokument pre čerpanie fondov EÚ a to Integrovanú územnú...

Výzva č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba

Výzva č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje v zmysle ustanovení § 17 a § 57 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych...

Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027

Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo Národnú konzultáciu k eurofondom 2021 – 2027 diskusiou so slovenskými europoslancami a členmi Partnerstva pre politiku súdržnosti 2020+. Od novembra...