MDV SR: Výzva na zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 pre zariadenia cestovného ruchu

MDV SR: Výzva na zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 pre zariadenia cestovného ruchu Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo výzvu zameranú na zmiernenie dopadov krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia činnosti zariadení...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na rok 2021

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na rok 2021 Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2021 pre maďarskú a rómsku národnostnú...

Výzva č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba

Výzva č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje v zmysle ustanovení § 17 a § 57 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych...