Ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o projekt LDI03 v programe Miestny rozvoj a inklúzia

Správca programu – Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásil dňa 18. novembra 2020 výzvu LDI03 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ – komponent Inklúzia Rómov a posilnenie ich postavenia.

Termín uzávierky je 1. marca 2021.

Cieľom tejto výzvy je podpora budovania kapacít menších miestnych organizácií prostredníctvom realizácie miestnych iniciatív a opakovaného použitia osvedčených dobrých postupov miestneho rozvoja a sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v oblastiach zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania a nediskriminácie, s primárnym zameraním na nediskrimináciu.

Hlavnou ambíciou tejto výzvy je podpora miestnych intervencií v blízkosti alebo priamo v marginalizovaných rómskych komunitách. Výzva môže posilniť udržateľnosť inštitúcií alebo aktivít pôvodne financovaných z iných projektov (napríklad projektov podporených z grantov EHP/Nórska alebo iných verejných zdrojov) a podporiť kapacity miestnych aktérov, ako aj umožniť zopakovanie alebo zlepšenie výstupov z týchto projektov, za predpokladu, že sú v súlade s oblasťami podpory (zdravie, vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a nediskriminácia). Projekty musia do implementácie aktívne zapájať Rómov a musia reagovať na potreby marginalizovanej rómskej komunity, presadzujúc princíp partnerstva.

Očakáva sa, že v rámci projektov budú služby poskytnuté najmenej 400 Rómom žijúcim v marginalizovanej rómskej komunite (komunitách). Očakáva sa tiež, že sa zlepšia vzájomné vzťahy medzi komunitami (rómskymi a nerómskymi). Úroveň vzájomného rešpektu na miestnej úrovni by sa mala zvýšiť, okrem iného aj prostredníctvom implementácie aktivít na preklenutie rozdielov (očakáva sa aspoň jedna aktivita na preklenutie rozdielov v rámci každého projektu).

Podporené projekty majú zaviesť nákladovo efektívne a udržateľné opatrenia. Projekty by preto mali byť primárne založené na opakovaní alebo zlepšení osvedčených dobrých postupov.

Maximálna výška žiadaného grantu: 200 000 EUR

Minimálna výška žiadaného grantu: 25 000 EUR

Spolufinancovanie: Pre subjekty verejnej správy a mimovládne organizácie sa spolufinancovanie nevyžaduje. Najmenej 10% výška spolufinancovania pre sociálnych partnerov a iné neziskové organizácie. Najmenej 15% výška spolufinancovania pre súkromný sektor a ostatné subjekty.

Oprávnení žiadatelia: V súlade s článkom 7.2 ods. 1 Nariadenia pre implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 (ďalej len „Nariadenie“): Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnická osoba v Slovenskej republike sú považované za oprávnených prijímateľov.

Oprávnení partneri: V súlade s článkom 7.2 ods. 2 Nariadenia: Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnické osoby buď v Nórsku, prijímateľských štátoch alebo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá má spoločnú hranicu s príslušným prijímateľským štátom alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená do projektu a efektívne prispievajúca k implementácii projektu je považovaná za oprávneného partnera projektu.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.eeagrants.sk