Dotácia na podporu humanitárnej pomoci

§ 9 Dotácia na podporu humanitárnej pomoci
(3) Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, na podporu humanitárnych aktivít a činností, ktoré nie sú aktivitami a činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu podľa § 2 písm. a) až h). Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa prvej vety nemožno poskytnúť na kapitálové výdavky.
(4) Žiadateľovi podľa odseku 3 možno poskytnúť dotáciu na podporu humanitárnej pomoci v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 15 000 eur.

Oprávnení žiadatelia a právne formy:

 • a) Právnická osoba
  • – Záujmové združenie právnických osôb
  • – Cirkevná organizácia
  • – Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • – Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • – Nezisková organizácia
 • b) Fyzická osoba – podnikateľ
 • c) Fyzická osoba – nepodnikateľ
 • d) Verejná správa
  • – Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
  • – Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
  • – Príspevková organizácia
  • – Rozpočtová organizácia

Maximálna výška požadovanej dotácie: 15 000,00 €.

Žiadosť o poskytnutie dotácie

Viac informácií tu alebo tu.

Zdroj: www.employment.gov.sk