Druhý ročník programu Výnimočné školy vyhlásený

Grantový program Výnimočné školy aj v školskom roku 2020/2021 podporí pedagógov na slovenských školách, ktorí nestratili zápal a majú chuť učiť inak. Takých, pre ktorých sú žiaci partnermi do diskusie a nie len poslucháčmi. V druhom ročníku programu chce Nadácia ZSE opäť nájsť učiteľov, ktorí chcú byť inšpiráciou nielen pre svojich žiakov ale aj pre ďalších kolegov. V programe je možné získať finančnú podporu až do výšky 3000 eur. Nadácia ZSE prerozdelí v programe celkovú sumu 50000 eur.

CIELE PROGRAMU

• zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách

• podpora aktívnych učiteľov s inovatívnym prístupom

• pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu učiteľov

Podmienkou programu je, aby predkladateľom a realizátorom projektu bol učiteľ. O podporu z programu sa môžu uchádzať učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska. Všetky predložené projekty musia byť pod záštitou školy, na ktorej predkladateľ projektu pôsobí. V prípade podpory projektu bude príjemcom finančného príspevku škola, na ktorej realizátor projektu vyučuje a na ktorej budú projektové aktivity primárne realizované. Do programu sa môže z jednej školy zapojiť len jeden učiteľ s jedným projektom. Predkladateľ projektu môže na projekte spolupracovať s viacerými členmi pedagogického zboru.

Aké projekty chce nadácia v programe podporiť?

• projekty realizované na základných a stredných školách na celom Slovensku -štátne, súkromné, cirkevné, špeciálne (program nie je určený pre materské školy, základné umelecké školy, centrá voľného času)

• projekty prinášajúce inovatívne prístupy a metódy vo vyučovaní; projekty motivujúce k spolupráci žiakov, učiteľov a širšej komunity školy–inšpiráciu je možné načerpať aj z projektov podporených v pilotnom a prvom ročníku programu na https://nadaciazse.sk/projekt/vynimocne-skoly a z rozhovorov s podporenými pedagógmi https://nadaciazse.sk/blog

•projekty realizované počas vyučovania(v prípade vzdelávania pedagógov aj mimo školského vyučovania a priestorov školy), ktorých výsledkom bude lepšie a kvalitnejšie vyučovanie

• projekty ktoré pomôžu prekonávať výnimočným učiteľom každodenné prekážky v ich práci

• projekty do realizácie ktorých sú aktívne zapojení žiaci a študenti

• projekty realizované v spolupráci viacerých pedagógov

• projekty ktorých aktivity sú realizovateľné aj na iných školách a dokážu inšpirovať k zmene aj ďalších učiteľov

• finančne efektívne projekty, ktorých rozpočet bude jasne prepojený s plánovanými aktivitami

Finančné prostriedky z programu môžu byť použité na:

• učebné pomôcky a školské vybavenie-kancelárske potreby, učebné pomôcky, literatúra, školiaci materiál, výtvarný materiál, ďalší materiál na zabezpečenie aktivít,ktoré priamo súvisia s projektom

• vzdelávacie kurzy pre pedagógov, ktorých obsah bude aplikovateľný vrámci realizácie projektu na vyučovaní

• technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné a kľúčové na realizáciu projektových aktivít, v projekte je jasne zdôvodnená jeho nevyhnutná potreba a prepojenie s jednotlivými plánovanými aktivitami.

Projekt spolu s prílohami stačí predložiť elektronicky prostredníctvom online formuláru na stránke www.nadaciazse.sk najneskôr do termínu uzávierky 20.10.2020 do 23:59.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.nadaciazse.sk