Fond na podporu kult. národ. menšín – Výzva č. 4/2020

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje

VÝZVU

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

Táto výzva sa vyhlasuje pre maďarskú národnostnú menšinu na predkladanie žiadostí o dotáciu alebo štipendium pre oprávnených žiadateľov v nasledujúcich podprogramoch:

Program 3: Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia Forma podpory
3.1 divadlo
3.1.1 tvorba a uvedenie javiskového diela – divadlodotácia/štipendium
3.1.2 divadelné prehliadky, festivaly a súťažedotácia
3.1.3 divadelné aktivitydotácia
3.1.4 medzinárodné divadelné mobility a prezentáciedotácia
3.2 hudba
3.2.1 tvorba a šírenie hudobného dieladotácia/štipendium
3.2.2 hudobné festivaly, súťaže a koncertydotácia
3.2.3 hudobné aktivitydotácia
3.2.4 medzinárodné hudobné mobility a prezentáciedotácia
3.3 tanec
3.3.1 tvorba a uvedenie javiskového diela – tanecdotácia/štipendium
3.3.2 tanečné prehliadky, festivaly a súťažedotácia
3.3.3 tanečné aktivitydotácia
3.3.4 medzinárodné tanečné mobility a prezentáciedotácia
3.4 výtvarné umenie
3.4.1 tvorba a realizácia výtvarných dieldotácia/štipendium
3.4.2 výstavné a prezentačné aktivitydotácia
3.4.3 medzinárodné výtvarné mobility a prezentáciedotácia
3.5 audiovizuálne umenie
3.5.1 tvorba a realizácia diel – audiovizuálne umeniedotácia/štipendium
3.5.2 prehliadky, festivaly a súťaže – audiovizuálne umeniedotácia
3.5.3 medzinárodné mobility a prezentácie – audiovizuálne umeniedotácia

Táto výzva sa vyhlasuje pre rómsku národnostnú menšinu na predkladanie žiadostí o dotáciu alebo štipendium pre oprávnených žiadateľov v nasledujúcich podprogramoch:

Program 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumuForma podpory
1.1 záujmová umelecká činnosť a voľnočasové aktivitydotácia
1.2 neprofesionálne umeniedotácia
1.3 vzdelávacie projektydotácia
1.4 podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšíndotácia
1.5 podpora vzdelávania dospelých a školenia v oblasti práv národnostných menšíndotácia
1.6 analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšíndotácia/štipendium
1.7 výskum kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšíndotácia/štipendium
1.8 zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivitydotácia

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2020 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty.

Termín predkladania žiadostí pre výzvu je do 31. januára 2020. Predpokladaný termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa je 30. apríla 2020.

Zdroj: www.kultminor.sk