Fond na podporu umenia vyhlásil výzvu č. 8/2020

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

1.1.1 Tvorba javiskového diela – divadlo
1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácii
1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo
1.3.1 Tvorba hudobného diela
1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela
1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba
1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdel. aktivity
1.6.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – kreatívny priemysel
1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
5.2.2 Akvizícia múzeí


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 23. 03. 2020. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti 2020 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty – predpisy upravujúce podpornú činnosť: http://www.fpu.sk/sk/dokumenty-fpu/dokumenty

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre žiadateľa.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Výzva č. 8/2020 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky

Zdroj: www.fpu.sk