Fond vzájomnej pomoci

Fond vzájomnej pomoci je zriadený na Úrade vlády Slovenskej republiky s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí sa v dôsledku šírenia pandémie COVID-19 dostali do nepriaznivej životnej situácie. Jeho poslaním je podporiť princíp solidarity pri prekonávaní krízy vyvolanej pandémiou a naplniť princíp hesla „Spolu to zvládneme“.

Príjmom fondu sú peňažné prostriedky od fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré sa vedú na samostatnom účte vedenom v Štátnej pokladnici. Príspevky žiadateľom sa vyplácajú podľa pravidiel určených v Štatúte fondu vzájomnej pomoci.

Pravidlá poskytovania príspevkov z FVP

Výška pomoci závisí od toho, či žiadateľ bude alebo nebude mať svoju žiadosť overenú overovateľom – ľubovoľnú dôveryhodnú fyzickú  alebo právnickú osobu (napr. starosta obce, lekár a pod.):

V prípade, že žiadateľ MÁ OVERENÚ ŽIADOSŤ OVEROVATEĽOM, dostane finančnú pomoc, ktorá pozostáva zo sumy vo výške 200 eur a sumy vypočítanej nasledovne:

  • za každý individuálny dar vyzbieraný od fyzickej osoby alebo právnickej osoby prostredníctvom výzvy zverejnenej na webovej stránke fondu a na portáli ludialudom.sk do 30 dní odo dňa jej zverejnenia vo výške do 10 eur sa poskytne ekvivalentná suma z prostriedkov fondu;
  • za každý individuálny dar vyzbieraný od fyzickej osoby alebo právnickej osoby prostredníctvom výzvy zverejnenej na webovej stránke fondu a na portáli ludialudom.sk do 30 dní odo dňa jej zverejnenia vo výške od 10 eur vrátane sa poskytne suma vo výške 10 eur z prostriedkov fondu;

V prípade, že žiadateľ NEMÁ OVERENÚ ŽIADOSŤ OVEROVATEĽOM
a na základe jeho žiadosti bude do 30 dní odo dňa jej zverejnenia vo forme výzvy celková suma darov vyzbieraných od fyzických a právnických osôb vo výške aspoň 200 eur vrátane, finančná pomoc z fondu sa vypočíta nasledovne:

  • za každý individuálny dar vyzbieraný od fyzickej osoby alebo právnickej osoby prostredníctvom výzvy zverejnenej na webovej stránke fondu a na portáli ludialudom.sk do 30 dní odo dňa jej zverejnenia vo výške do 10 eur sa poskytne ekvivalentná suma z prostriedkov fondu;
  • za každý individuálny dar vyzbieraný od fyzickej osoby alebo právnickej osoby prostredníctvom výzvy zverejnenej na webovej stránke fondu a na portáli ludialudom.sk do 30 dní odo dňa jej zverejnenia vo výške od 10 eur vrátane sa poskytne suma vo výške 10 eur z prostriedkov fondu;

Celková výška finančnej pomoci vypočítanej v prvom alebo druhom prípade  nesmie presiahnuť sumu vo výške 1 000 eur vrátane a nesmie presiahnuť rozdiel medzi výškou cieľovej sumy a výškou celkovej sumy darov vyzbieraných od fyzických osôb a právnických osôb. Minimálna výška finančnej pomoci nie je určená.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: fondvzajomnejpomoci.sk