FPU – Výzva č. 3/2020

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 2/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty – džez a iné žánre
1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií
1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba
3.3.1 Výskum a odborná reflexia – hudba
3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba
3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity – hudba
3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – hudba
4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
4.4.2 Neprofesionálne umenie
4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 25.11.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti 2020 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty – predpisy upravujúce podpornú činnosť: http://www.fpu.sk/sk/dokumenty-fpu/dokumenty

Odkaz na výzvu: https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020/197-vyzvy-2020/667-vyzva-c-3-2020

Zdroj: Fond na podporu umenia