GRANTOVÝ PROGRAM BEZPEČNE V KOMUNITE – BEZPEČNE DOMA

Bezpečne v komunite, bezpečne doma je grantový program nadačného fondu Deti v bezpečí. Od roku 2015 je jeho zriaďovateľom poisťovňa KOOPERATIVA a je zameraný na podporu projektov (žiadostí), ktoré majú súvis s podporou a vytváraním bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a komunitách. Žiadatelia majú možnosť zapojiť sa do vzdelávania NDS – workshopov ku grantovému programu.

Ciele

Podpora vytvárania bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách, komunitách.

• podpora vytvárania zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí

• rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu detí a dospelých

• zapájanie detí a mladých ľudí aj do procesu plánovania a tvorby zmysluplného a bezpečného prostredia na princípe participatívneho plánovania

Cieľové skupiny

• deti a mladí ľudia do 30 rokov (bežná populácia, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)

• dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita

Maximálna výška príspevku pre žiadateľa je 2000 €.

Oprávnení žiadatelia

• komunitné centrá

• materské centrá

• školy

• samosprávy –obce, mestá

• mimovládne organizácie, ktoré pracujú s rodinami (napr. náhradnými, v kríze…), s deťmi, s mladými ľuďmi.

Oprávnené aktivity

• rešpektujú vývojové potreby detí a prispievajú k zvyšovaniu kvality a života v zmysluplnom a bezpečnom prostredí

• podporujú participáciu detí pri tvorbe bezpečného prostredia v komunite priateľskej deťom, v ktorých sa navzájom učia tvoriť spoločne bezpečné prostredie

• prepájajú komunitu v tvorbe bezpečného prostredia

• podporujú pocit súdržnosti , spolupatričnosti a identity detí a mladých ľudí v komunite

• pomáhajú deťom a mladým ľuďom v krízových situáciách, zameriavajú sa na prevenciu rizikového správania detí a mládeže a predchádzaniu ohrozeniam a násiliu,

• podporujú bezpečnosť v online priestore

• publicita (zviditeľnenie značky Kooperativa) –minimálne 1 článok o projekte a jeho podpore v regionálnom printovom médiu.

Projekt / žiadosť o finančný príspevok musí byť odoslaný do 31. januára 2021.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.nds.sk