Grantový program Škola budúcnosti otvorený

Karpatská nadácia už istý čas vníma problém nedostatočnej flexibility a pripravenosti vzdelávacích systémov adekvátne reagovať na rýchlo sa meniace potreby vzdelávania na všetkých 3 úrovniach. Budovanie a posilňovanie kľúčových kompetencií (vedomostí, zručností, postojov) absolventov základných, stredných ale aj vysokých škôl je nevyhnutné iniciovať čo najskôr. Na tomto spoločnom cieli sa dohodli partneri programov – Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, ktorým záleží na rozvoji a kvalite života v tomto regióne. Preto aj tento rok otvárajú grantový program ŠKOLA BUDÚCNOSTI.

Program podporí inovatívne základné školy v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Program im umožní preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu.

Program súčasne predstavuje priestor pre implementáciu opatrení, ktoré pomôžu zmierniť negatívny dopad pandémie Covid-19 na vzdelávanie a reagujú na zmenené potreby škôl a ich žiakov. Grant môžu získať aj neziskové organizácie, ktoré realizujú mimoškolské aktivity na školách zamerané na vzdelávanie žiakov základných škôl a vhodne dopĺňajú vyučovanie o inovatívne elementy v rôznych oblastiach.

Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 2 500 Eur. Program celkovo prerozdelí 20 000 Eur.

Žiadosti je možné podávať do 30. novembra 2020.

Ciele programu

  • Aktívne prispieť k skvalitneniu vzdelávania detí (od 6 do 14 rokov) a mladých ľudí v rámci riadneho formálneho vzdelávacieho procesu ako aj v rámci mimoškolských aktivít.
  • Podporiť inovatívne metódy vzdelávania v základných školách a mimoškolských aktivitách.
  • Podporiť angažovanosť zamestnancov partnerskej firmy programu Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a využívať ich odborný a dobrovoľnícky potenciál pri inováciách vo vzdelávaní.
  • Prispieť k rozvoju komunít na východnom Slovensku prostredníctvom vzdelávania.

Kto môže požiadať o podporu

Základné školy (Základné umelecké školy – nie) a mimovládne organizácie, so sídlom na východnom Slovensku (Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj). V prípade mimovládnych organizácií môžu o podporu požiadať tieto právne formy:

  1. občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.b. v znení neskorších predpisov;
  2. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby registrované podľa zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov ;
  3. neinvestičné fondy registrované podľa zákona 147/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov;
  4. nadácie registrované podľa zákona č. 34/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.karpatskanadacia.sk