Grantový program UČITEĽ/KA BUDÚCNOSTI otvorený

Karpatská nadácia už istý čas vníma problém nedostatočnej flexibility a pripravenosti vzdelávacích systémov adekvátne reagovať na rýchlo sa meniace potreby vzdelávania na všetkých 3 úrovniach. Budovanie a posilňovanie kľúčových kompetencií (vedomostí, zručností, postojov) absolventov základných, stredných ale aj vysokých škôl je nevyhnutné iniciovať čo najskôr. Na tomto spoločnom cieli sa dohodli partneri programov – Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, ktorým záleží na rozvoji a kvalite života v tomto regióne.

Program „Učiteľ/ka budúcnosti“ podporí projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu.

Program súčasne predstavuje priestor pre implementáciu aktivití, ktoré pomôžu zmierniť negatívny dopad pandémie Covid-19 na vzdelávanie a reagujú na zmenené potreby učiteľov a ich žiakov.

Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 1 000 Eur. Program celkovo prerozdelí 5 000 Eur.

Žiadosti je možné podávať do 30. novembra 2020.

Ciele programu

  • Aktívne prispieť k skvalitneniu vzdelávania detí (od 6 do 14 rokov) a mladých ľudí v rámci riadneho formálneho vzdelávacieho procesu ako aj v rámci mimoškolských aktivít.
  • Prinášať a podporovať inovatívne metódy vzdelávania v základných školách a mimoškolských aktivitách.
  • Podporovať angažovanosť zamestnancov partnerskej firmy programu Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a využívať ich odborný a dobrovoľnícky potenciál pri inováciách vo vzdelávaní.

Pre koho je program určený?

Pre učiteľov základných škôl na východnom Slovensku (košický a prešovský kraj), ktorí majú minimálne 1-ročnú pedagogickú prax a ktorí majú snahu prinášať inovatívne metódy vzdelávania do vyučovacieho procesu v základných školách a rozvíjať neformálne vzdelávanie žiakov v rámci mimoškolských aktivít.

Učitelia, ktorí sú zapojení do inej podobnej podpornej schémy, podporu nezískajú.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.karpatskanadacia.sk