Grantový program Zamestnanecké granty 2021

Nadácia VÚB vyhlasuje každoročný grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt – vlastnými silami, spoločne s priateľmi, učiteľmi alebo susedmi.

Hlavnou témou roku 2021 je životné prostredie a preto primárne budú podporené projekty a iniciatívy z týchto oblastí:

 • aktívny prístup k životnému prostrediu,
 • osveta a vzdelávanie v oblasti životného prostredia,
 • vytváranie, obnova alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk.

Ciele grantového programu sú však širšie:

 • podporiť dobrovoľníctvo zamestnancov skupiny VÚB,
 • podporiť environmentálne aktivity detí a mládeže,
 • budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
 • podporiť občianske iniciatívy a zapojenie ľudí na miestnej úrovni, 
 • podporiť športové a vzdelávacie aktivity detí a mládeže,
 • pomoc hendikepovaným.

Inšpiráciou vám môžu byť tieto príklady:

 • vyčistenie a obnovenie prameňov pitnej vody,
 • chov včiel, osveta o význame včiel a ich úlohe pre náš ekosystém,
 • revitalizácia záhrady v areáli Detského domova alebo Domova sociálnych služieb,
 • vyčistenie priestranstva a jeho premena na komunitnú záhradu,
 • vytvorenie oddychovo – edukačnej zóny na sídlisku,
 • revitalizácia a vyčistenie školských dvorov, verejných plôch a parkov od odpadkov,
 • zelená oáza oddychu – vybudovanie zelenej – rozprávkovej oázy; výsadba kvetov, drevín, umiestnenie lavičiek,
 • ekozóna s exteriérovými cvičebnými prvkami,
 • vytvorenie verejného priestranstva na mieste, kde sa pôvodne nachádzala čierna skládka,
 • útulky pre zvieratá,
 • školská knižnica, voľne prístupné knihy a lavičky pre čitateľov.

Výška grantu a doba realizácie projektu

Nadácia VÚB podporí celkovo cca 20 projektov v celkovej sume 30 000 eur. Maximálna výška grantu je 1 500 eur.

Projekty musia mať neziskový charakter. 

Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.

Projekty je možné uskutočniť v období apríl – november 2021. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.

O finančnú podporu vo forme grantu sa môžu uchádzať:

 • mimovládne (neziskové) organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
 • školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),
 • centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,
 • samosprávy.

O grant sa môže uchádzať organizácia s projektom, na ktorom sa dobrovoľnícky podieľa zamestnanec skupiny VÚB. Odporúčame vám, aby v žiadosti o grant bolo konkrétne uvedené, ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii projektu (napr. výsadba stromčekov, organizácia ľudí, vytvorenie fotodokumentácie, napísanie článku do médií, odborné poradenstvo a pod.).

Projekt predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec skupiny VÚB.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.nadaciavub.sk