Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného program ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020

Dňa 14. novembra 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu v Maďarsku, ako riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce ENI HU-SK-RO-UA 2014 – 2020 v spolupráci s Národnými orgánmi: Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvom regionálneho rozvoja a turizmu Rumunska a Ministerstvom hospodárstva a obchodu Ukrajiny vyhlásili tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020

Alokácie finančných prostriedkov na výzvu

Alokácia finančných prostriedkov na III. výzvu je 17,3 miliónov eur v nasledovných prioritách programu:

Tematický cieľ: 3 Podpora miestnej kultúry a zachovania historického dedičstva

  • Priorita 1: Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami cestovného ruchu

Tematický cieľ: 6 Ochrana životného prostredia, zmiernenie vplyvov klimatických zmien a prispôsobenie sa im

  • Priorita 6.1: Trvalo udržateľné využívanie životného prostredia na prihraničnom území

Tematický cieľ: 7 Zlepšenie prístupnosti regiónov, rozvoj udržateľných a voči klimatickým zmenám odolných dopravných a komunikačných sietí a systémov

  • Priorita 7.1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry za účelom zlepšenia mobility osôb a tovaru

Tematický cieľ: 8 Spoločné výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany

  • Priorita 8.1: Podpora spoločných aktivít zameraných na predchádzanie prírodným a človekom spôsobeným katastrofám, podpora spoločného postupu v mimoriadnych situáciách
  • Priorita 8.2: Podpora rozvoja zdravia

Doba trvania projektov

  • Plánovaná doba trvania implementácie projektu nebude kratšia než 12 mesiacov a nepresiahne 24 mesiacov.

Trvanie výzvy

Od 14. novembra 2019 do 13. februára 2020 (14.00 SEČ).

Bližšie informácie

Všetky potrebné informácie o aktuálnej výzve, vrátane oprávnenej oblasti, pravidiel oprávnenosti a pravidiel predkladania, ako aj informácie o procese výberu, formulára žiadosti a ostatnými nevyhnutnými dokumentami sú k dispozícii na stránke Programu https://huskroua-cbc.eu/calls/3rd-call-for-proposals 

Pracovným jazykom programu je angličtina, z tohto dôvodu sa projekty predkladajú v anglickom jazyku.

Podrobné informácie o zverejnených výzvach nájdete na: https://huskroua-cbc.eu/calls.

Zdroj: www.edotacie.sk