Ministerstvo obrany SR prerozdelí na realizáciu zmysluplných projektov 320 000 EUR

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. a) až d) zákona č. 435/2010 Z. z. na rok 2021.

Disponibilným objemom finančných prostriedkov, ktoré sú určené na túto výzvu je 320.000,00 EUR.

Výška jednej poskytnutej dotácie je ohraničená sumou 1.000,00 EUR – 50.000,00 EUR.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti MO SR je podporiť prácu mimovládneho sektora a akademickej obce a využiť ich odborné znalosti, expertízy a skúsenosti pri zvyšovaní informovanosti verejnosti o prioritách Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR, ale aj aktívne podporovať verejnú diskusiu na témy, ktoré sa týkajú bezpečnosti a obrany štátu.

MO SR môže v súlade s § 2 písm. a) až d) zákona č. 435/2010 Z. z. poskytnúť dotáciu na tieto účely:

a) vzdelávacie aktivity, športové podujatia, branno-športové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia, zamerané na:

1. podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu,

2. informovanie verejnosti o Severoatlantickej aliancii a Európskej únii,

3. prípravu občanov na obranu Slovenskej republiky,

4. prezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky,

5. podporu kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov,

6. podporu starostlivosti o športové talenty a podporu vrcholového športu a výkonnostného športu.

b) podporu procesu personálneho doplňovania ozbrojených síl Slovenskej republiky,

c) ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny,

d) úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami odborne zameranými na ozbrojené sily, vrátane úhrady členského príspevku.

Oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie dotácie na uvedené účely sú:

a) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,

b) nadácia alebo záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky,

c) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,

d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky.

Termín predkladania žiadostí o dotáciu je najneskôr do 31. marca 2021.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.mosr.sk