Ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle zákona č. 302/2016Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správa v znení neskorších predpisov v znení zákona 287/2012 Z. z. (ďalej len zákon) a v zmysle Programového vyhlásenia vlády na roky 2020-2024 vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 v zmysle § 2 zákona: na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Dotáciu možno podľa účelu použitia poskytnúť na:

a) posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd,

b) podporu aktívnej občianskej spoločnosti,

c) podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,

d) podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže,

e) podporu vzdelávania a školenia,

f) zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín,

g) poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc,

h) analytickú, expertnú a edičnú činnosť,

i) podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,

j) zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd,

k) výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,

l) podporu spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,

m)zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Prioritne budú podporované projekty zamerané na prevenciu radikalizácie mladých, prejavov extrémizmu (vrátane jeho príčin z minulosti a aktualizačných zdrojov v podobe hoaxov, fake-news a pod.); projekty zamerané na ochranu, podporu a pomoc zraniteľným skupinám (podľa dôvodov diskriminácie) a obetiam trestných činov.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

a) obec,

b) vyšší územný celok,

c) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,

d) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,

e) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré je právnickou osobou,

f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,

g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,

h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky,

i) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

j) právnická osoba zriadená osobitným predpisom,

k) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,

l) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,

m) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov,

n) podnikateľ s miestom podnikania alebo sídlom podnikania na území Slovenskej republiky.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov na účely tejto výzvy je 769 500 EUR.

Najnižšia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie a najnižšia výška poskytnutej dotácie je 5000 eur a najvyššia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie, a maximálna výška poskytnutej dotácie je 50 000 eur.

Termín predkladania žiadostí je 15. február 2021.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.justice.gov.sk