Obce majú jedinečnú možnosť zapojiť sa do národného projektu na zmiernenie následkov koronavírusu v obciach – splnomocnenkyňa vlády SR pozýva obce, aby sa zapojili

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pozýva starostov, aby sa čo najskôr zapojili do národného projektu, ktorého cieľom je podporiť riešenie aktuálnych nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), nachádzajúcich sa vo všetkých krajoch Slovenska, mimo Bratislavského.

Pre obce, ktoré sa do projektu zapoja, ponúka národný projekt viacero podporných a finančných mechanizmov, ktoré presadzujú:

1)    prevenciu šírenia nákazy COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách a obciach,

2)    riešenie dôsledkov pandémie COVID-19 v týchto obciach.

Hlavné ciele národného projektu

–     Zdravotnícka osveta, vrátane osvety proti šíreniu pandémie COVID-19.

–     Zlepšenie štandardov hygieny.

–     Lepší prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti.

Hlavné podporné a finančné mechanizmy pre obce

–     Možnosť vytvoriť pozíciu terénneho asistenta/asistentky a preplatenie mzdových nákladov, vrátane odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne, a to v období do apríla 2021.  Maximálna celková cena práce je stanovená na 1103,00 EUR.

Pri pokračovaní projektu vzniká možnosť predĺženia podpory financovania mzdy terénneho asistenta, o ktorej budeme informovať.

–     Materiálno-technické zabezpečenie v prípade krízovej situácie (napr. potravinové balíčky).

–     Mesačný paušál, vo výške cca 400 EUR na pokrytie výdavkov spojených s napĺňaním úloh terénneho asistenta a s realizáciou opatrení proti šíreniu COVID-19 v obydliach MRK a obciach (napr. dezinfekcia, potravinové balíčky, ochranné pomôcky, dostupné lieky, a pod.).

–     Jednorazová finančná pomoc pri krízových situáciách  (na základe predloženia žiadostí a identifikovania potrieb danej lokality). Detaily budú zverejnené čoskoro.

–     Podpora národných krízových tímov pri riešení nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19, a to v oblastiach:

a) potraviny, strava a voda,

b) hygiena a sanitácia,

c) zdravie a karanténa,

d) komunikácia, mediácia a podpora.

Ktoré obce sa do projektu môžu zapojiť?

Do národného projektu sa môže už teraz zapojiť 354 obcí, ktoré v súčasnosti nemajú inú pomáhajúcu profesiu financovanú z európskych štrukturálnych a investičných fondov a sú uvedené v Atlase rómskych komunít z roku 2013 a 2019.

Národný projekt ponúka podporu aj pre ostatné lokality nachádzajúce sa v Atlase rómskych komunít, 2013 a 2019:

–     Metodická a odborná podpora od 4 poradných krízových tímov (potraviny, strava a voda, hygiena a sanitácia, zdravie a karanténa, komunikácia a mediácia).

–     Jednorazová finančná pomoc pri krízových situáciách  (na základe predloženia žiadostí a identifikovania potrieb danej lokality). Detaily budú zverejnené čoskoro.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.minv.sk