Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Centrum pre podporu rozvoja okresu Stropkov, n.o.
Hviezdoslavova 7/7, 091 01 Stropkov
IČO: 52 548 775
Skrátene: CPROS, n.o.

Právne predpisy:

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Práva dotknutej osoby:

  • právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
  • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
  • právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby,
  • právo na výmaz osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo kedykoľvek odvolať súhlas,
  • právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania:

Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti CPROS, n.o. vyplývajú predovšetkým z úloh, ktoré boli centru vymedzené osobitnými predpismi.

Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach CPROS, n.o. vo všeobecnosti vykonávané predovšetkým na:

a) splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
b) plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
c) základe súhlasu dotknutej osoby.

Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb alebo od iných osôb a orgánov v súlade s GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi v rozsahu nevyhnutnom podľa týchto predpisov na dosiahnutie účelu spracúvania.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého CPROS, n.o. postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, a podobne) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

CPROS, n.o. neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

Doba uchovávania osobných údajov:

Doba trvania zmluvného vzťahu a doba nevyhnutne potrebná na plnenie práv a povinností CPROS, n.o.vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, zákona a/alebo osobitných predpisov.

Kontakt:

Ak chcete CPROS, n.o. oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na info@nrostropkov.sk alebo prostredníctvom pošty na adresu Centrum pre podporu rozvoja okresu Stropkov, n.o., Hviezdoslavova 7/7, 091 01 Stropkov.