Operačné programy EŠIF

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé...