OTÁZKY A ODPOVEDE PRE DAŇOVNÍKOV V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

Finančná správa Slovenskej republiky na svojej webovej stránke prináša informácie ohľadom daňových povinností, ktoré neustále aktualizuje.

Daň z príjmov

  • Môžete využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou a nemusíte fyzicky navštevovať daňový úrad.
  • Podáte oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31.marca 2020 (platitelia DPH, právnické osoby zapísané v OR SR, fyzické osoby podnikatelia elektronicky; nepodnikatelia poštou, elektronicky alebo osobne) a lehotu na podanie daňového priznania a lehotu na zaplatenie dane si predĺžite o tri, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov aj zo zahraničia.
  • V prípade, že nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty, môžete využiť automatické odpustenie sankcií, ak daňové priznanie podáte a daň zaplatíte  do 30.júna 2020. Tento „odklad“ nemusíte daňovému úradu nijako oznamovať

Daň z pridanej hodnoty (týka sa aj kontrolných výkazov a súhrnných výkazov k DPH)

  • Zákon momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH, preto ak podania neurobíte včas, odporúčame najneskôr v lehote do 30 dní keď pominú dôvody, požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania. Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje zmenu legislatívy tak, aby sa žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a na uhradenie dane v tejto situácii neukladali.

Čo v prípade, že sa Vaša finančná situácia zhoršila a neviete daň zaplatiť?

Daň z príjmu

  • Podáte oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31.marca 2020 (platitelia DPH, právnické osoby zapísané v OR SR, fyzické osoby podnikatelia elektronicky; nepodnikatelia poštou, elektronicky alebo osobne) a tým pádom sa  posúva lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane o tri, resp. šesť mesiacov.
  • V prípade, že nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty a podáte daňové priznanie do 30.6.2020 a zaplatíte daň v tejto lehote, nebudete musieť zaplatiť  sankciu. Týka sa to aj tých subjektov, ktorí medzičasom už daňové priznanie k dani z príjmu podali a daň zatiaľ nezaplatili.

Čo v prípade, že sa Vaša finančná situácia zhoršila a neviete platiť preddavky?

  • Požiadate o platenie preddavkov inak. V prípadoch odôvodnených dopadom koronavírusu, správca dane na žiadosť daňovníka určí platenie preddavkov na daň inak. Správca dane na základe žiadosti vydá rozhodnutie, v ktorom  povolí platenie preddavkov inak. K žiadosti počas tejto mimoriadnej situácie nie je potrebné nič dokladať.

Čo v prípade, ak máte obavy, že finančná správa vás bude sankcionovať?

Chceme Vás ubezpečiť, že finančná správa vyjde daňovníkom maximálne v ústrety. Našim cieľom je vďaka legislatívnym zmenám zabezpečiť, aby sa neuplatnili sankcie í v prípade zmeškania stanovených lehôt na podanie daňových priznaní, súhrnných a kontrolných výkazov a neuplatnenie sankcií v prípade nezaplatenia dane v stanovených lehotách.

Finančná správa už dnes usmerňuje svoje úrady tak, aby daňovníkom, ktorí sú akokoľvek postihnutí krízou spôsobenou šírením koronavírusu, vychádzali čo najviac v ústrety – napríklad predlžovaním lehôt pri zasielaní dokumentov a pod., vyjadrovanie súhlasu k žiadostiam o odpustenie zmeškania lehoty a pod. Nie je sa čoho báť, budeme Vám vychádzať v ústrety, aby sme spoločne tieto ťažké časy prekonali.

KORONA OPATRENIA – Najčastejšie otázky a odpovede

Zdroj: www.financnasprava.sk