Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národných projektov TSP a KS MRK

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) zverejnil  oznámenia  pre obce z Atlasu rómskych komunít 2013 mimo zoznamu tzv. 150-tky, o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. (NP TSP a TP)  a do národného projektu Komunitné služby  mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (NP KS MRK).

Do NP TSP a TP sa môžu zapojiť obce nachádzajúce sa v Atlase rómskych komunít 2013, podľa prílohy č. 1b Sprievodcu a ktoré majú počet obyvateľov MRK od 50 do 250. Môžu to byť aj MVO, ktoré chcú terénnu sociálnu prácu vykonávať v týchto obciach.

Obec môže v rámci projektu zamestnať 1 terénneho sociálneho pracovníka, prostredníctvom ktorého budú v obci môcť byť poskytované služieb príslušníkom z marginalizovaných rómskych komunít.

ÚSVRK  v rámci projektu uhradí mzdu terénneho sociálneho pracovníka, kancelárske potreby, telekomunikačné služby, cestovné náklady, ochranné pomôcky pre TSP a náklady na realizáciu senzibilizačných, preventívnych a vyhľadávacích aktivít. Počas doby realizácie projektu budú radiť zamestnanci ÚSVRK, ktorí budú aj koordinovať a metodicky usmerňovať ako terénnu sociálnu prácu a terénnu prácu vykonávať.

Dátum uzavretia hodnotiaceho kola:   jednotlivé hodnotiace kolá sa uzatvárajú vždy v posledný deň kalendárneho mesiaca

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej podpornej aktivity (riadenie projektu) a jednej hlavnej aktivity – Podpora dostupnosti terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ktorá bude trvať 36 mesiacov.

Hlavná aktivita projektu bude realizovaná prostredníctvom podaktivít:

1. Koordinácia a metodické usmerňovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce.

2. Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK.

3. Podpora zvyšovania kvality a profesionality ľudských zdrojov.

4. Monitorovanie aktivít projektu.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.minv.sk