Podpora opatrovateliek z eurofondov v obciach do 1 000 obyvateľov sa rozšíri

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznámila možnosť predkladania Žiadostí na zapojenia sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Do projektu sa môžu zapojiť tak nové, ako už aj zapojené obce, ktoré môžu získať finančný príspevok na mzdu väčšieho počtu opatrovateliek. Obce môžu žiadať o vyšší počet pracovných miest, ako bolo v minulosti stanovené, a to tak na plné ako aj polovičné pracovné úväzky. Výška príspevku na pracovné miesto ostáva nezmenená – 570 eur.

Dátum uzavretia oznámenia: do 07. 01.2021, alebo do vyčerpania alokácie

Oprávnení žiadatelia o zapojenie sa do národného projektu

V rámci tohto Oznámenia sú oprávnenými žiadateľmi o zapojenie sa do národného projektu verejní poskytovatelia sociálnych služieb:

1. obec s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,

2. právnická osoba zriadená alebo založená obcou s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,

3. spoločný obecný úrad zriadený obcami s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,


ktorí zároveň:


a) sú registrovaní podľa ustanovení § 62 až § 66 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) ako poskytovatelia opatrovateľskej služby, ktorí túto službu poskytujú podľa ustanovení § 41 zákona o sociálnych službách,

b) neposkytovali opatrovateľskú službu počas obdobia posledných 24 kalendárnych mesiacov pred dátumom podania Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS,


spĺňajú ostatné kritériá výberu tretích subjektov uvedené v prílohe č.2 tohto Oznámenia

Oprávnená cieľová skupina národného projektu v zmysle OP ĽZ

  1. verejní poskytovatelia sociálnych služieb (pre účely tohto projektu sa rozumie obec s počtom obyvateľov do 1000 vrátane a právnická osoba zriadená alebo založená obcou s počtom obyvateľov do 1000 vrátane, spoločný obecný úrad zriadený obcami s počtom obyvateľov do 1000 vrátane),
  2. zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore,
  3. deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby.

Termíny hodnotiacich kôl:

Rozsah a podmienky poskytnutia transferu

IA MPSVR SR bude v rámci podpory výkonu opatrovateľskej služby poskytovať príspevky na výkon opatrovateľskej služby (v zmysle zákona o sociálnych službách) vo forme transferov na:

– personálne výdavky na podporené pracovné miesta opatrovateliek,

– vzdelávanie podporených opatrovateliek v projekte,

– supervíziu podporených opatrovateliek v projekte.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.nptos.gov.sk