PPA zverejnila výzvu č. 46/PRV/2020 z Programu rozvoja vidieka SR

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.1 výzvu č. 46/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:


Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 15. 6. 2020 do 30. 6. 2020

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt: Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 50 000 Eur

Oprávneným žiadateľom (prijímateľom) je Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov (t.j. nedosiahla 41 rokov), má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, resp. začína pôsobiť v poľnohospodárskom podniku2 ako jeho najvyšší predstaviteľ.

Príručka EK pre používateľov k definícii MSP tvorí prílohu č. 7 výzvy.

V prípade žiadateľa, ktorým je právnická osoba, musí definíciu mladého poľnohospodára spĺňať ten, kto podnik zakladá, ovláda a zároveň vedie, resp. ak podnik nezaložil, ovláda ho a vedie t.j. má rozhodovacie právomoci týkajúce sa riadenia, zisku a finančného rizika a jeho majetkový podiel na danom podniku je min. 2/3.

Mladý poľnohospodár je predstaviteľom poľnohospodárskeho podniku s výrobným potenciálom, meraným štandardným výstupom3, od 10 000 € (vrátane) do 50 000 € (vrátane).

Oprávnené projekty sú projekty zamerané na začatie podnikateľskej činnosti a rozvoj poľnohospodárskych podnikov mladých poľnohospodárov. Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu zameraného na začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára v oblasti živočíšnej a/alebo rastlinnej výroby.

Viac informácií nájdete tu: https://www.apa.sk/46-prv-2020

Zdroj: www.apa.sk