PPA zverejnila výzvu č. 47/PRV/2020 z Programu rozvoja vidieka SR

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.3 výzvu č. 47/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie: 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 15. 6. 2020 do 30. 6. 2020

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt: Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 15 000 Eur

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa)

Malý poľnohospodársky podnik – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorej výrobný potenciál poľnohospodárskeho podniku, meraný štandardným výstupom2, prevyšuje 4 000 EUR a neprevyšuje 9 999 EUR. Príručka EK pre používateľov k definícii MSP tvorí prílohu č. 7 tejto výzvy.

Štandardný výstup poľnohospodárskeho podniku predstavuje súčet štandardných výstupov každej komodity, ktorú daný podnik obhospodaruje. Preukazuje sa pri podaní ŽoNFP. Za základ pre výpočet štandardného výstupu podniku sa použijú koeficienty štandardného výstupu uvedené v bode 2.1.2 výzvy3.

Hodnota štandardného výstupu podniku v intervale od 4 000 EUR do 9 999 EUR (vrátane) sa preukazuje len pri podaní ŽoNFP, a to nasledovne:

a) v prípade rastlinnej výroby žiadosťou o priamu podporu na PPA4, ktorú podal v predchádzajúcom kalendárnom roku.

b) v prípade živočíšnej výroby registráciou všetkých zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej evidencii ku dňu podania ŽoNFP.

Preukázanie poľnohospodárskej činnosti podniku minimálne 24 mesiacov pred dátumom podania ŽoNFP.

Oprávnené projekty zamerané na rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti – oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu.

Viac informácií nájdete tu: https://www.apa.sk/47-prv-2020

Zdroj: www.apa.sk