Prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2021 je otvorené

Program Generácia 3.0 je ročný cyklus, v rámci ktorého Nadácia Pontis vyhľadáva inovatívne vzdelávacie prístupy, prepája ich so vzdelávacou komunitou, pomáha im s efektívnym nastavením a podporuje ich pri šírení do škôl po celom Slovensku.

Generácia 3.0 je akceleračný program, na ktorý nadväzujú aktivity skupiny absolventov. V tomto ročníku sa zameriava na občianske organizácie a startupy, ktoré majú za sebou už otestovaný projekt (nie práve vznikajúci alebo vo fáze nápadu).

Vybraným projektom (max. 10) sa budú venovať odborníci z rôznych oblastí počas EDUcampu. Po ňom 5 najlepších projektov postúpi do EDUakcelerátora, kde získajú možnosť predovšetkým nastaviť biznis model, fundraising a sledovanie dopadu.

Aké tematické oblasti môžu projekty pokrývať:

 • Podpora alebo rozvoj zručností a kompetencií pedagógov pri vyučovaní (offline či online);
 • Riešenia efektívnej prípravy nových pedagógov na pedagogických fakultách (napríklad prepájanie študentov s praxou);
 • Podpora vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného či málo podnetného prostredia;
 • Využitie technológií na spoluprácu, prepájanie, podporu tímovej práce a prístup k vzdelávaciemu obsahu;
 • Efektívne formy offline či online vzdelávania (programy na zapájanie žiakov, projektové vyučovanie, konštruktivistický prístup);
 • Podpora emocionálnej a sociálnej inteligencie žiakov (psychická pohoda, duševné zdravie);
 • Adaptácia na digitálne prostredie (závislosť na sociálnych sieťach, kyberšikana a podobne);
 • Ostatné inovácie (podľa kategórií na stránke O nás)

Kto sa môže prihlasovať do programu

Prihlásené subjekty musia mať sídlo alebo adresu pôsobenia na Slovensku a právnu formu: nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, iné právnické osoby, ktorých predmetom činnosti  je jedna alebo viac činností, ktoré napĺňajú verejnoprospešný účel. A ich primárnym cieľom je rozvoj sociálnych inovácií vo vzdelávaní.

Prihlasovanie projektov do programu 12. január – 12. február 2021

Čo získate zapojením sa do programu:

V EDUcampe získate:

 • Expertné konzultácie od špičkových mentorov z oblasti vzdelávania, biznisu aj občianskeho sektora; možnosť vypracovať si s pomocou odborníkov analýzu svojho projektu a stratégiu pre jeho šírenie;
 • 5 vybraných organizácií na základe hodnotenia na EDUcampe postúpi do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor.

Účasťou v EDUakcelerátore získate:

 • Skúseného mentora, ktorý vám pomôže nastaviť projekt efektívne a udržateľne (minimálne 4 konzultácie);
 • Expertov na mieru podľa oblastí, v ktorých potrebujete napredovať;
 • 3 celodenné školenia zamerané na fundraising, tvorbu biznis modelu a špecifiká šírenia programu na školy;
 • Odbornú pomoc s top výskumníkmi pre systematické sledovanie reálneho dopadu projektov (minimálne štyri konzultácie);
 • Finančný grant na podporu šírenia vášho prístupu a jeho udržateľnosť v celkovej výške maximálne 10 000 eur;
 • Napojenie na komunitu inovátorov vo vzdelávaní a možnosť šíriť svoj projekt do regiónov prostredníctvom EDUpointov;
 • Možnosť spolupracovať s inými organizáciami a startupmi v absolventskej (alumni) skupine.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.generacia30.sk