Program obnovy dediny 2021

V súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2021 bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 v rámci Programu obnovy dediny. Program obnovy dediny 2021 je realizovaný v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia.

Cieľom Programu obnovy dediny je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia formou podpory špecifických činností zameraných na riešenie akútnych problémov vidieckych samospráv v oblasti starostlivosti o vidiecke životné prostredie.

V roku 2021 sú predmetom podpory nasledovné činnosti:

Činnosť POD1 – Kvalita životného prostredia na vidieku

Činnosť POD2 – Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy

Činnosť POD3 – Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

Uzávierka žiadostí je 19. marec 2021 (do 18,00 hod). 

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:

Pre činnosti POD1 aPOD3:

  • Obec bez štatútu mesta -založená výlučne v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • Mikroregionálne združenie obcí – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ako občianske združenie. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta,
  • Mikroregionálne združenie obcí – § 20b – f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako združenie obcí. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta,
  • Mikroregionálne združenie obcí – v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie právnických osôb. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta.

Pre činnosť POD2:

  • Obec bez štatútu mesta – založená výlučne v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

MAXIMÁLNA VÝŠKA POŽADOVANEJ A POSKYTNUTEJ DOTÁCIE

  • 5.000 EUR pre obec bez štatútu mesta
  • 8.000 EUR pre mikroregionálne združenie obcí

VÝŠKA VLASTNÉHO VKLADU:

Každý žiadateľ, ktorý žiada o podporu formou dotácie je povinný zabezpečiť na spolufinancovanie projektu iné zdroje (napr. vlastné) vo výške minimálne 5% celkových oprávnených nákladov projektu,pričom maximálna výška podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu.

Výška min. 5% spoluúčasti sa vypočíta podľa nasledovného vzorca: výška požadovanej dotácie / 95 x 5.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.obnovadediny.sk