Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva

„Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“ (ďalej len „projekt“) sa realizuje prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce sociálnych vecí a rodiny na celom území Slovenskej republiky ako aktívne opatrenie na trhu práce (ďalej len „AOTP“) podľa § 54 ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Projekt je financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu v celkovej výške 12 000 000 mil. eur.

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku zamestnávateľovi na úhradu preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom a zamestnancom.

Cieľom projektu je podpora vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), najmä dlhodobo nezamestnaných UoZ (ďalej len „DN UoZ“) a UoZ bez vzdelania a s nízkym vzdelaním v odvetví poľnohospodárstva. Prínosom bude zlepšenie uplatniteľnosti tejto skupiny UoZ na trhu práce a zároveň touto podporou sa pomôže zamedziť znehodnoteniu veľkého množstva nevyužitej a nepozbieranej poľnohospodárskej produkcie.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

Zamestnávatelia podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti.

O finančný príspevok môžu požiadať:

Zamestnávatelia v odvetví poľnohospodárstva, pôsobiaci výhradne podľa SK NACER ev. 2 v triede A–podtriedy:

01.1 Pestovanie netrvácnych plodín,

01.2 Pestovanie trvácnych plodín,

01.61 Služby súvisiace s pestovaním plodín,

01.62 Služby súvisiace s chovom zvierat,

01.63 Služby súvisiace so zberom úrody.

OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA

V prípade poskytnutia finančného príspevku podľa Schémy DM č. 7/2015:

  • UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedený v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace,
  • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (ďalej len ,,ZUoZ) podľa § 8 ods. 1 písm. d), vedený v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace,
  • ZUoZ podľa § 8 ods. 1 písm. c).

V prípade poskytnutia finančného príspevku podľa Schémy SA.40975 (2015/X):

  • ZUoZ,
  • Značne znevýhodnený UoZ,
  • UoZ so zdravotným postihnutím.

OPRÁVNENÁ AKTIVITA

Poskytovanie mesačného finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 54 ods. 1 písm. b) zákona o službách zamestnanosti na úhradu preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom a zamestnancom.

Charakteristika podporovaného vytvoreného miesta

Pracovný pomer môže byť dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného času:

  • na dobu určitú (1 mesiac, 2 mesiace, 3 mesiace, 4 mesiace, 5 mesiacov, 6 mesiacov),
  • na dobu neurčitú.

Po uplynutí doby podporovania nie je zamestnávateľ povinný pracovné miesto udržať.

FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU VYTVÁRANIA PRACOVNÝCH MIEST

Príspevok sa poskytuje mesačne, najdlhšie po dobu 6 mesiacov na úhradu preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom a zamestnancom, najviac vo výške poistného vypočítaného z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2019.

Zamestnávateľovi sa príspevok poskytuje najviac počas 6 mesiacov na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku medzi úradom a zamestnávateľom.

Príspevok, ktorý bude poskytnutý zamestnávateľovi na odvody platené zamestnancom, je zamestnávateľ povinný vyplatiť zamestnancovi mesačne pozadu spolu so mzdou v termíne určenom na výplatu mzdy.

Príspevok sa neposkytuje na podporu pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie alebo udržanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok vrámci iných nástrojov AOTP.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Za oprávnené výdavky sa považujú preddavky na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom a zamestnancom, najviac vo výške poistného vypočítaného z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2019. Výška finančného príspevku na jedného zamestnanca je pre rok 2020 maximálne vo výške 530,69€/mesiac, z toho:

  • výška príspevku na odvody zamestnávateľa maximálne vo výške 384,37 €/mesiac – Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší čas, výška finančného príspevku sa pomerne kráti (pri pracovnom pomere v rozsahu najmenej ½ ustanoveného týždenného pracovného času sa poskytuje maximálne do sumy 192,18€). Finančný príspevok sa poskytuje najviac po dobu 6 mesiacov
  • výška príspevku na odvody zamestnanca maximálne vo výške 146,32 €/mesiac – Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší čas, výška finančného príspevku na odvody platené zamestnancom sa pomerne kráti (pri pracovnom pomere v rozsahu najmenej ½ ustanoveného týždenného pracovného času sa poskytuje maximálne do sumy 73,16€).

ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU

Žiadosť o poskytnutie príspevku predkladá zamestnávateľ na miestne príslušný úrad, v ktorého územnom obvode bude pracovné miesto vytvorené.

Ústredie upozorňuje na posledný termín predloženia poslednej žiadosti o úhradu platby, po ktorom nebude možné zo strany úradu žiadosť o úhradu platby akceptovať je 31.11.2021.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.upsvr.gov.sk