Regionálny príspevok prispeje k vytvoreniu nových pracovných miest v okrese Stropkov

V aktuálnom vydaní Stropkovského Spektra, ktoré vyšlo dňa 16.12.2019, si môžete opäť prečítať o Centre pre podporu rozvoja okresu Stropkov, n.o.

Článok o CPROS, n.o. vyšiel pod názvom „Regionálny príspevok prispeje k vytvoreniu nových pracovných miest v okrese Stropkov“ a celé jeho znenie si môžete prečítať aj tu:

V mesiaci júl 2019 bola vyhlásená 1. výzva na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku. Centrum pre podporu rozvoja okresu Stropkov, n.o. v súvislosti s touto výzvou poskytlo niekoľko desiatok metodických a koordinačných konzultácií, výsledkom ktorých bolo 29 podaných žiadostí o regionálny príspevok od obcí, sociálno-ekonomických partnerov alebo iných právnických osôb vykonávajúcich svoju činnosť na území okresu Stropkov.

Výbor pre rozvoj okresu Stropkov na svojom zasadnutí schválil 5 žiadostí o regionálny príspevok na rok 2019 a 8 žiadostí o regionálny príspevok na rok 2020, ktoré boli následne schválené aj Radou pre rozvoj NRO. Kritériami na posudzovanie regionálneho príspevku boli vytvorenie nového pracovného miesta, cena vytvoreného pracovného miesta, v prípade, že v rámci projektu nevznikne nové pracovné miesto, projekt musel mať okresný a regionálny dopad (samospráva) a podporenie projektov o regionálny príspevok len tých, u ktorých nie je možné žiadať príspevok z iných zdrojov (napr. štrukturálne fondy a pod.). Vďaka schváleným žiadostiam bude v projektoch na rok 2019 vytvorených 15 nových pracovných miest a v projektoch na rok 2020 14 nových pracovných miest, ktoré budú obsadzované uchádzačmi o zamestnanie, ako aj znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie z okresu Stropkov.

Výška poskytnutého regionálneho príspevku na projekty na rok 2019 dosiahla sumu takmer 479 488 eur a suma poskytnutého regionálneho príspevku na projekty na rok 2020 sumu 244 250 eur. Ďalšia výzva, v ktorej bude prerozdelený nevyčerpaný zostatok z alokácie na roky 2019 a 2020, je plánovaná na mesiac marec 2020.

Zoznam projektov realizovaných s pomocou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si môžete pozrieť na webovej stránke Centra pre podporu rozvoja okresu Stropkov, n.o. www.nrostropkov.sk v časti regionálny rozvoj alebo priamo na webovej stránke Podpory najmenej rozvinutých okresov a regionálneho rozvoja Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu www.nro.vicepremier.gov.sk.