Spoločne pre región 2021

Už po 14-ty raz U. S. Steel Košice, s.r.o. a Karpatská nadácia otvárajú grantový program Spoločne pre región, ktorý od svojho vzniku podporil už 113 projektov celkovou sumou prevyšujúcou 281 400 EUR.

Mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy z košického a prešovského kraja, v ktorých aktívne pracujú alebo dobrovoľnícky pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, sa môžu uchádzať o finančnú podporu vo výške 2 500 EUR pre projekty zamerané na zvyšovanie bezpečnosti vo všetkých oblastiach života. Rovnakou sumou môžu byť podporené aj voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ako i environmentálne aktivity a vzdelávanie. Celkovo sa v programe na podporu komunitných projektov prerozdelí 13 000 EUR.

Žiadosti o podporu je možné predložiť do 25. januára 2021.

Cieľ programu

  • Podporiť komunity, obce, sídliská a mestské časti pri svojpomocnom riešení miestnych problémov s využitím vlastných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
  • Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami na komunitnej úrovni.
  • Stimulovať inovatívne riešenia problémov, ktoré poslúžia iným ako dobré príklady.
  • Podporiť projekty, ktorých sa aktívne a dobrovoľnícky zúčastňujú zamestnanci USSK a/alebo jej dcérskych spoločností.

Podporené budú projekty z týchto oblastí:

Bezpečnosť – Program podporí aktivity smerujúce k bezpečnejšiemu správaniu sa a konaniu vo všetkých oblastiach života.

Deti a mládež – Podporíme aj voľnočasové aktivity podporujúce zmysluplné využívanie voľného času.

Environmentálne programy a vzdelávanie – ochrana prírody a životného prostredia (napr.svojpomocné čistenie a kultivovanie životného prostredia, environmentálna výchova detí,mládeže aj dospelých, programy vedúce k dlhodobej zmene myslenia v tejto oblasti, …).

Oprávnení žiadatelia

Organizácie, ktoré pôsobia na východnom Slovensku (Košický a Prešovský samosprávny kraj):

  1. Občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.b. v znení neskorších predpisov.
  2. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby registrované podľa zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  3. Neinvestičné fondy registrované podľa zákona 147/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  4. Nadácie registrované podľa zákona č. 34/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  5. Miestne samosprávy (obce a mestá) východného Slovenska (Košický a Prešovský samosprávny kraj).

Výška grantu

Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 2 500 €. Pre každý projekt sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške minimálne 10 % z celkového rozpočtu projektu. Vyžaduje sa vlastný finančný vklad žiadateľa alebo jeho partnera do projektu.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.karpatskanadacia.sk