Výzva Audiovizuálneho fondu č. 1/2021 vyhlásená

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznosti na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2021 (ďalej len „štruktúra podpornej činnosti“) vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa predkladajú

v podprograme 1.4  od 16. novembra 2020 do 7. decembra 2020

v podprograme 2.2  od 16. novembra 2020 do 7. decembra 2020

a od 18. januára 2021 do 15. februára 2021 (iba projekty „Storočnica“)

v podprograme 2.3 od 15. marca 2021 do 29. marca 2021

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti. 

Prioritou Audiovizuálneho fondu vo vzťahu k verejným kultúrnym podujatiam sú periodické filmové festivaly v Slovenskej republike s medzinárodnou účasťou a s dôrazom na významné zastúpenie slovenských audiovizuálnych diel v programe podujatia, ako aj so zabezpečeným viaczdrojovým financovaním a s dlhodobou udržateľnosťou realizácie podujatia.
Audiovizuálny fond uprednostní najmä podujatia s transparentnou a auditovanou štruktúrou nákladov aj zdrojov financovania v predchádzajúcich ročníkoch a žiadosti o viacročné granty (najviac tri nasledujúce ročníky) pri periodických podujatiach.

Prioritou v podprograme 2.2 sú aj projekty zamerané na audiovizuálnu kultúru a filmové umenie v rámci programu Mesto kultúry 2021, ktorý vyhlasuje Fond na podporu umenia.

Priorita  „Storočnica“

Osobitnou prioritou v podprograme 2.2 sú verejné kultúrne podujatia alebo aktivity obsahovo a tematicky zamerané na 100. výročie verejného uvedenia prvého slovenského dlhometrážneho hraného filmu – projekty „STOROČNICA“. Žiadosti na takéto projekty bude fond prijímať a posudzovať oddelene od ostatných podujatí a žiadatelia môžu takto zamerané žiadosti predkladať fondu v osobitnom termíne od 18.1. do 15.2.2021. Žiadateľ musí v žiadosti zreteľne vyznačiť, že sa jeho projekt uchádza o podporu v rámci tejto priority – označenie „STOROČNICA“ žiadateľ uvedie v zátvorke za názvom projektu.

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie v týchto programoch/ podprogramoch:

podprogram 1.4 – Školské a vzdelávacie audiovizuálne diela

podprogram 2.2 – Verejné kultúrne podujatia s účasťou audiovizuálnych diel v Slovenskej republike

podprogram 2.3 – Podpora návštevnosti na  kinematografické diela

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.avf.sk