Výzva AVF č. 9/2020 – Mimoriadna podpora na zabezpečenie programu, návštevnosti a prevádzky kinosál v Slovenskej republike

Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznosti na Štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2020 (ďalej len „štruktúra podpornej činnosti“) vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu formou mimoriadnej podpory na zabezpečenie programu, návštevnosti a prevádzky kinosál v Slovenskej republike v nadväznosti na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa predkladajú

od 2. novembra 2020 do 20. novembra 2020

Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti

V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie v podprograme:

  • podprogram 2.3 – Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela

Oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve sú prevádzkovatelia audiovizuálneho technického zariadenia, ktorí

  • predložili Audiovizuálnemu fondu vyúčtovanie príspevku podľa § 26 zákona za rok 2019 a majú vysporiadaný finančný vzťah s fondom,
  • sú zapísaní ako prevádzkovatelia audiovizuálneho technického zariadenia v zozname osôb pôsobiacich v audiovízii, ktorý vedie Slovenský filmový ústav,
  • prevádzkujú audiovizuálne technické zariadenie s pravidelným programom
  • dodržiavajú opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 určené príslušnými orgánmi verejnej moci
  • verejne uvedú v kine slovenské kinematografické diela s prioritným zameraním na diela, ktoré budú mať distribučnú premiéru v období odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do dňa predloženia vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov.

Finančné prostriedky poskytnuté žiadateľom na základe tejto výzvy sú určené najmä na zabezpečenie

  • programu filmových predstavení s prioritným zameraním na uvádzanie slovenských alebo európskych audiovizuálnych diel,
  • prezentácie a propagácie programu filmových predstavení a komunikácie s publikom,
  • dodržiavania opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19,
  • pravidelnej prevádzky audiovizuálneho technického zariadenia (s výnimkou prevádzkových výdavkov, ktoré prijímateľ uhradil z finančných prostriedkov poskytnutých z iného podporného mechanizmu ako pomoc na zmiernenie dôsledkov opatrení voči pandémii COVID-19).

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.avf.sk