Výzva č. 4/ 2021 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) a súlade s vnútornými predpismi fondu, najmä Štruktúrou podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2020 a Štruktúrou podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2021, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/-ky v nasledujúcich podprogramoch:

6.1.1 Mesto kultúry 2022 – prípravná fáza

O podporu v rámci podprogramu sa môžu uchádzať výlučne mestá v rámci Slovenskej republiky, ktoré do realizácie projektu zapoja samosprávou alebo štátom zriaďované inštitúcie v oblasti umenia a kultúry (knižnice, galérie, múzeá, osvetové strediská a pod.), ale aj subjekty nezávislého sektora, ktoré preukázateľne vyvíjajú pravidelnú činnosť v oblasti umenia a kultúry (nemôže ísť o účelovo vytvorené subjekty). Mestá môžu zapojiť do spolupráce aj subjekty pôsobiace mimo mesta a regiónu.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www. fpu.sk