Výzva č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje v zmysle ustanovení § 17 a § 57 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platnou Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV

pre opatrenie:    4 – Investície do hmotného majetku

podopatrenie:   4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

oblasť: 

  • Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny
  • Živočíšna výroba

Dátum vyhlásenia výzvy:  20. 11. 2020

Dátum uzavretia výzvy: 31. 3. 2021

Výška oprávnených výdavkov na jednu ŽoNFP

Minimálna výška oprávnených výdavkov:  10 000,00 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov: 60 000,00 EUR

Výška podpory z PRV SR 2014 – 2020 je uvedená v časti 2.6.1.

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa) – Prijímateľom pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. 

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.apa.sk