Výzva č. N3/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 13. októbra 2020 výzvu č. N3/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.

Predkladať žiadosti bude možné od 16. novembra 2020 od 8:00 hod do 30. novembra 2020 alebo naplnenia limitu 160 žiadostí.

Voči predchádzajúcej výzve č. N2/2020 sa podmienky pre poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie nezmenili.

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ O PRÍSPEVOK NA RODINNÝ DOM

Žiadateľom o príspevok na rodinný dom (ďalej len „žiadateľ“) môže byť fyzická osoba,ktorá

  • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
  • je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie a
  • je vlastníkom rodinného domu počas celého konania o poskytnutí príspevku na rodinný dom.

VÝŠKA PRÍSPEVKU NA RODINNÝ DOM

Príspevok na rodinný dom možno poskytnúť vo výške 8000 eur.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.byvajteusporne.sk