Výzva Fondu na podporu umenia č. 5/2021

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) a súlade s vnútornými predpismi fondu, najmä Štruktúrou podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2021, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/-é žiadateľov/-ky v nasledujúcich podprogramoch:

Žiadateľ/-ka je povinný/-á najprv podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU. V posledný deň výzvy je registračný systém otvorený do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). Po elektronickom podaní žiadosti je žiadateľ/-ka povinný/-á doručiť podpísanú žiadosť najneskôr do termínu uzávierky predkladania žiadostí.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.fpu.sk