Výzva Mikroprogram PSK 2021

Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje Výzvu Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2021 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života miest, obcí právnických osôb, záujmových združení občanov, neziskových organizácií a iných oprávnených žiadateľov v okresoch Prešovského kraja.

Program 1 „ŠPORT“

 • Podprogram 1.1 – kapitálové (investičné) výdavky
  • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 1.2 – bežné (neinvestičné) výdavky
  • Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
 • Podprogram 1.3 – bežné (neinvestičné) výdavky
  • Šport pre všetkých – usporiadanie masových telovýchovných a športových podujatí a doprava na športové podujatia usporiadané na území Slovenskej republiky.
  • Športový reprezentant – reprezentácia PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru, ktoré sú usporiadané na území Slovenskej republiky.

Program 2 „KULTÚRA“

 • Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky
  • Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky
  • Oprava a údržba kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
 • Podprogram 2.3 – bežné (neinvestičné) výdavky
  • Nehmotné kultúrne dedičstvo – podpora usporiadania kultúrnych podujatí, vzdelávacích podujatí v oblasti kultúry a výstav, materiálne vybavenie folklórnych súborov a skupín, edičná činnosť (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne), cestovné náklady spojené s reprezentáciou PSK.

Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“

 • Podprogram 3.1 –  kapitálové (investičné) výdavky
  • Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy zariadení neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 3.2 –  bežné (neinvestičné) výdavky 
  • Oprava a údržba zariadení, nákup materiálno-technického vybavenia priestorov zariadení, vybavenie hnuteľným majetkom,  nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

Oprávnení žiadatelia

Program 1 a Program 2 – Oprávnení žiadatelia dotácie pre Program 1 a Program 2 sú s prihliadnutím na  čl. II bod 1 VZN č. 78/2019 v platnom znení:

 • obce a mestá, ktoré sa nachádzajú na území PSK,
 • registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia a právnické osoby, ktoré sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK, a ktorých  PSK nie je zakladateľom,
 • fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK. 

Program 3 – Oprávnení žiadatelia dotácie pre Program 3 sú :

 • právnické a fyzické osoby, ktoré podľa § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom na území Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorých PSK nie je zakladateľom alebo zriaďovateľom.

Termín na predkladanie žiadosti:  od 15. 01. 2021 do 28. 02. 2021.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.po-kraj.sk