Výzva Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky

Hlavným cieľom je využitie odbornej expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce prostredníctvom nezávislých návrhov a iniciatív pri tvorbe zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.

Dotáciu možno poskytnúť na podporu:

 1. vypracovania nezávislých odborných štúdií a analýz kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky,
 2. vypracovania tematických neperiodických publikácií, ktoré slúžia ako alternatívny zdroj k prehlbovaniu kvalifikovaných informácií pre domácu a zahraničnú verejnosť,
 3. projektov a programov verejno-vzdelávacích podujatí, vedeckých konferencií a seminárov s tematikou medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky.

Dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorým je:

 1. občianske združenie,
 2. nadácia,
 3. záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
 4. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 5. právnická osoba zriadená osobitným predpisom,
 6. fyzická osoba,
 7. verejná výskumná inštitúcia.

Okruhy tém na spracovanie projektov v roku 2021:

 1. Hodnotenie výsledkov a identifikovanie výziev a príležitostí zahraničnej a európskej politiky
 2. Bilaterálny dialóg v spolupráci s mimovládnou sférou
 3. Liberálny medzinárodný poriadok a Slovensko
 4. Bilaterálne vzťahy medzi SR a Ukrajinou a prognóza ich vývoja v strednodobej perspektíve
 5. Perspektívy hospodárskej spolupráce s Čínou z pohľadu SR
 6. Quo Vadis 3SI: Iniciatíva Trojmoria v kontexte zahraničnej politiky Slovenskej republiky  
 7. Analytická štúdia zameraná na aktualizáciu Strategickej koncepcie NATO z roku 2010
 8. Východiská a priority predsedníctiev SR vo Vyšehradskej štvorke a v Slavkovskom formáte v r. 2022/2023
 9. Perspektívy vývoja vzťahov medzi EÚ a Tureckom z pohľadu záujmov SR
 10. Dôsledky pandémie na formovanie medzinárodného práva
 11. Súčasný stav a aktuálne výzvy slovenskej diplomatickej služby v kontexte fungovania  európskej diplomatickej služby (EEAS)
 12. Dezinformačné kampane a strategická komunikácia v oblasti zahraničnej a európskej politiky SR v r. 2021
 13. Konferencia o budúcnosti Európy

Výška sumy, o ktorú možno žiadať, je ohraničená celkovou sumou vyčlenenou v rámci rozpočtovej kapitoly MZVEZ SR na daný rok, počtom a kvalitou doručených žiadostí. Objem finančných prostriedkov určených pre dotačnú schému v roku 2021 je v predpokladanej výške 140 000,- eur

O dotáciu je možné požiadať do 5. marca 2021.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.minv.sk