Výzva MPSVaR SR na podporu dobrovoľníctva

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny a dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti na rok 2021. O dotácie je možné sa uchádzať do 28. februára 2021 prostredníctvom informačného systému. Podávanie žiadostí si vyžaduje predchádzajúce registrovanie do informačného systému /ak žiadateľ nie je zatiaľ zaregistrovaný/. 

Dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti podľa § 9c možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je osobou,

  • pre ktorú je vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
  • ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech.

Oprávnení žiadatelia: občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo právnická osoba odvodzujúcu svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Podporované aktivity, ktoré môžu dobrovoľníci v sociálnych službách vykonávať: sprevádzanie prijímateľov sociálnych služieb, predčítanie, spoločenské aktivity, kurzy, organizovanie podujatí, voľnočasových aktivít pre deti, seniorov, realizácia rôznych náučných aktivít (workshopy, prednášky, kurzy), komunikačné zručnosti, pomoc pri chôdzi, pomoc pri nákupoch a pod.

Dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti možno poskytnúť na:

  • osobné ochranné pracovné prostriedky a pomôcky potrebné na výkon dobrovoľníckej činnosti,
  • náklady na ubytovanie, stravovanie a cestovné výdavky dobrovoľníka, ak je to potrebné,
  • náklady na poistenie dobrovoľníka (dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie, dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, zdravotné poistenie),
  • materiálne zabezpečenie (kancelársky papier, ceruzky, spoločenské hry, pexeso, reminiscenčné fotografie),
  • iné nevyhnutné odôvodnené výdavky.

Dotáciu na materiálové vybavenie súvisiace s dobrovoľníckou činnosťou nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorým je poskytovateľ sociálnej služby a o úhradu nákladov na požadované vybavenie môže požiadať prostredníctvom dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb podľa § 3 ods. 1 písm. e).

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.employment.gov.sk