VÝZVA NA PODPORU KULTÚRY ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN JE ZVEREJNENÁ

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo Výzvu na podporu projektov z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020.

Program Kultúra znevýhodnených skupín je zameraný na kultúrne aktivity zdravotne alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, rozvoj ich kultúrnych práv a odstraňovanie bariér. Podporu môžu získať aj projekty pre ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ako i projekty zacielené na témy rovnosti príležitostí, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu. V neposlednom rade je otvorený aj pre projekty venované výchove k tolerancii, posilneniu sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoju medzikultúrneho dialógu.

V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy:

podprogram 2.1 Živá kultúra a jej sprístupňovanie,

podprogram 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť,

podprogram 2.3 Periodická tlač (noviny a časopisy)

podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum

Pri poskytnutí dotácie cez schému štátnej pomoci je spolufinancovanie 20 % z celkového rozpočtu projektu.

Pri poskytnutí dotácie cez schému minimálnej pomoci je spolufinancovanie 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 22. júla 2020 (vrátane)

Disponibilný objem finančných prostriedkov na danú výzvu: 980 000 €

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.culture.gov.sk