Výzva na predkladanie žiadostí na podporu ranej intervencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2020 vyčlenilo 100 000,- € na dotáciu na podporu skvalitnenia ranej intervencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len „SZP“). Uvedené finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom formou dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „dotácia“) podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore práce s mládežou“).

Cieľ výzvy – Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu činnosti organizácií, ktoré sa systematicky venujú podpore a rozvoju detí v ranom veku zo SZP.

Prioritné témy výzvy

  • rozvoj zdravého rastu osobností detí zo SZP v ranom a predškolskom veku
  • podpora aktivít smerujúcich k lepšej pripravenosti detí zo SZP na predprimárne vzdelávanie a povinnú školskú dochádzku

Okruh oprávnených žiadateľov – Oprávnenými žiadateľmi sú podľa § 15 ods. 2 písm. c), d), e) zákona o podpore práce s mládežou občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré sa preukázateľne systematicky venujú deťom zo SZP.

Cieľová skupina projektových aktivít – Cieľová skupina projektových aktivít sú deti zo SZP vo veku 0 až 6 rokov.

Oprávnené aktivity

• priame včasné intervencie v rodinách,

• aktivity s deťmi cieľovej skupiny na podporu ich zdravého rozvoja,

• vzdelávacie aktivity, informačné semináre,

• aktivity zamerané na tvorbu komunikačných a propagačných nástrojov,

• iné aktivity, ktoré súvisia s cieľmi výzvy.

Finančné vymedzenie – Dotácia sa poskytne oprávnenému žiadateľovi maximálne do výšky 100 000 €. Výška poskytnutej dotácie môže predstavovať najviac 90 % z celkových oprávnených výdavkov uvedených v žiadosti. Žiadateľ preukazuje, že má na financovanie činnosti zabezpečených najmenej 10 % nákladov z iných zdrojov.

Najvyššia výška dotácie na jedného žiadateľa – Najvyššia výška dotácie určená na jedného žiadateľa je: 100 000,- €.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.minedu.sk