Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.

Termín na podanie žiadostí: 02. 09. 2020

Účel poskytnutia dotácie: Podpora regionálneho rozvoja v súlade s § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja

Oprávnené aktivity:

Oprávnené sú aktivity mimovládnych organizácií zamerané na zmiernenie dopadov krízy spôsobenej ochorením COVID-19:

1) budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj sociálnych služieb a prosociálneho správania obyvateľstva a posilňovanie vzdelávacieho, sociálneho, zdravotníckeho, hygienického a psychologického zázemia pre zlepšovanie kvality života ohrozených komunít (zdravotne znevýhodnení, MRK, seniorov a iných znevýhodnených skupín),

2) predchádzanie a zmierňovanie sociálneho vylúčenia a zlepšovanie prístupu na trh práce (napr. poradenstvo, komunitné organizovanie, podpora dobrovoľníctva a participácie a pod.),

3) oživenie a rozvoj cestovného ruchu,

4) zvyšovanie kvality života na vidieku, podpora lokálnej produkcie napr. formou predaja a distribúcie, vybavenia predajných miest, budovania krátkych spotrebiteľských reťazcov a pod.,

5) rozvoj sociálnej ekonomiky, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a podpora technického a technologického vybavenia,

6) podpora kultúrnej a kreatívnej ekonomiky.

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov: Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.

Oprávnení žiadatelia: Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú subjekty územnej spolupráce podľa § 13 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja:

a) regionálna rozvojová agentúra,

b) slovenská časť euroregiónu,

c) európske zoskupenie územnej spolupráce,

d) občianske združenie,

e) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

Výška dotácie:

Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 10 000,00 eur. Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000,00 eur. Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 90 %. Oprávnené sú len bežné výdavky.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.mirri.gov.sk