Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb (s kódom výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59).

Hlavným zameraním výzvy je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb predovšetkým prostredníctvom budovanie siete bezpečných cyklistických komunikácií, doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a budovania prvkov upokojovania dopravy.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Dátum vyhlásenia: 05. 08. 2020

Oprávnení žiadatelia:

– obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí, samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja),

– subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (štátu – SR, mesta/ samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu,

– fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) – poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu,

– mimovládne organizácie.

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu:

Podmienky pre viac rozvinutý región nájdete vo výzve.

Stanovené hodnotiace kolá:

Oprávnené aktivity:

  • A. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu – cyklistické komunikácie, doplnková cyklistická infraštruktúra, budovanie prvkov upokojovania dopravy, zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky,
  • B. propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti – webové portály, mobilné aplikácie.

Maximálna a minimálna výška príspevku nie je stanovená.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.mpsr.sk