Výzva OÚ Stropkov na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku vyhlásená

Dňa 3.8.2021 Okresný úrad Stropkov vyhlásil výzvu č. 03/OÚ SP/2021 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinacovaných z regionálneho príspevku.

Aktivity a prioritné oblasti Akčného plánu, ktoré môžu byť podporené:

B. Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácií

B1. Podpora veľkých podnikov v elektrotechnickom priemysle

B2. Rozvoj malých a stredných podnikov a diverzifikácia činností

B3. Pôdohospodárstvo a potravinárstvo

B4. Cestovný ruch

C. Rozvoj ľudských zdrojov

C1. Podpora vzdelávania

C2. Sociálna ekonomika

C3. Integrácia MRK

C4. Poskytovanie služieb zamestnanosti

D. Zlepšovanie podmienok pre život

D1. Sociálne a zdravotnícke služby

D2. Ochrana životného prostredia

D3. Doprava

D4. Infraštruktúra obcí

Podrobnejšie informácie k jednotlivým prioritným oblastiam sú dostupné v aktuálnej verzii Akčného plánu okresu Stropkov v znení dodatku č. 1, ktorý je zverejnený tu.

Termín na podanie žiadostí je: 3.8.2021 – 31.8.2021 do 12:00

Konzultácie k žiadosti získate v Centre pre podporu rozvoja okresu Stropkov, n.o. alebo na Okresnom úrade Stropkov.

Celé znenie výzvy si môžete pozrieť tu.