Výzva pre región 2021

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) vyhlasuje „Výzvu pre región“ pre rok 2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na rok 2021 v rámci nasledovných programov:

PROGRAM 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu

Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:     10 000 €

Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   200 000 €, avšak maximálne 70 % z celkového  rozpočtu projektu

Miera spoluúčasti žiadateľa:                                   min. 30 % zo schválenej dotácie

PROGRAM 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok

 • Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky
  Príprava, výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, stavebné úpravy kultúrnych pamiatok, pamätihodností, sakrálnych objektov zaradených do zoznamu pamiatok UNESCO, alebo do registra nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky
  Oprava a údržba
  kultúrnych pamiatok, pamätihodností, sakrálnych objektov zaradených do zoznamu pamiatok UNESCO, alebo do registra nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   

 • pre podprogram 2.1 – 20 000  €,  
 • pre podprogram 2.2  – 10 000 €

Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   

 • pre podprogram 2.1 –  200 000 € (avšak maximálne 50 % z celkového  rozpočtu projektu),
 • pre podprogram 2.2 – 100 000 € (avšak maximálne 50 % z celkového  rozpočtu projektu)

Miera spoluúčasti žiadateľa:                                   min. 50 % zo schválenej dotácie

PROGRAM 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:         20 000 €

Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:      200 000 € avšak maximálne 50 % z celkového  rozpočtu projektu

Miera spoluúčasti žiadateľa:     min. 50 % z celkového rozpočtu projektu

PROGRAM 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti

 • Podprogram 4.1 – kapitálové (investičné) výdavky
  • Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy zariadení neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby a paliatívnu zdravotnú starostlivosť v hospicoch a mobilných hospicoch, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 4.2 – bežné (neinvestičné) výdavky
  • Oprava, údržba a stavebné úpravy zariadení neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby a paliatívnu zdravotnú starostlivosť v hospicoch a mobilných hospicoch, nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu u neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby a hospicov, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:     10 000 €

Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:    20 000 € avšak maximálne 70 % z celkového  rozpočtu projektu

Miera spoluúčasti žiadateľa:   min. 30 % zo schválenej dotácie

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie

Oprávnení žiadatelia dotácie pre Program 1, Program 2 a Program 3  sú s prihliadnutím na  čl. II bod 1 VZN č. 78/2019 v platnom znení:

 • obce a mestá, ktoré sa nachádzajú na území PSK,
 • registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia a právnické osoby, ktoré sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK, a ktorých  PSK nie je zakladateľom,
 • fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK. 

Oprávnení žiadatelia dotácie pre Program 4:

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Prešovského samosprávneho kraja, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území Prešovského samosprávneho kraja alebo poskytujú služby obyvateľom Prešovského samosprávneho kraja a 

 • poskytujú sociálnu službu v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v zariadeniach domovov sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach podporovaného bývania, rehabilitačných strediskách, zariadeniach pre seniorov, útulkoch a zariadeniach núdzového bývania, alebo
 • majú povolenie na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v hospici alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti v mobilnom hospici podľa zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov.

Termín na predkladanie žiadosti:  od 15. 01. 2021 do 31. 03. 2021.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.po-kraj.sk