Zamestnanecký grantový program Nadácie SPP otvorený

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť zamestnancom SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá. Preto, ak aj Vy máte pocit, že vo Vašom okolí treba podporiť niečo správne, je Vám sympatická práca niektorej neziskovej organizácie, alebo dokonca už dlhšiu dobu spolupracujete s nejakou organizáciou, či chcete podporiť jednotlivca v nepriaznivej životnej situácii, nové kolo Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP („ZGP“) je určené práve Vám. Vďaka 708 zrealizovaným projektom zamestnancov za predchádzajúcich 15 rokov ZGP môže nadácia naďalej pokračovať v snahe prispievať ku komunitnému rozvoju Slovenska.

V tomto ročníku bolo na podporu verejnoprospešných projektov v rámci Zamestnaneckého grantového programu vyčlenených celkovo 20 000 eur. Maximálna celková výška podpory, ktorú mohol získať zamestnanec predkladajúci projekt bola 1 000 eur

Uzávierka prijímania projektov: 11. marca 2021, do 24.00 h.

Do programu sa môže zapojiť LEN zamestnanec SPP(do programu sa nemôžu zapojiť zamestnanci spoločností SPP -distribúcia, a.s. aeustream, a.s.).

Zamestnanci musia byť:

▪ v hlavnom pracovnom pomere (nie brigádnici),

▪ s ukončenou skúšobnou lehotou,

▪ nie vo výpovednej lehote.

Jeden zamestnanec môže predložiť len jednej projekt.

Aké projekty budú podporené:

  • Konkrétne projekty zamerané na rozvoj, podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska –rozvoj komunitného života (napr. obnova detských ihrísk alebo revitalizácia verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu ako sú parky, námestíčka a pod.).
  • Podpora regionálneho turizmu a zlepšovanie informovanosti (napr. obnova turistických chodníkov, značenia turistických trás a cyklotrás, oprava historických objektov alebo propagácia zaujímavostí regiónu.
  • Ochrana, obnova alebo zveľadenie životného prostredia (napr. údržba a výsadba zelene, separovanie odpadu).
  • Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi s postihnutím, sociálne znevýhodnenými či seniormi (napr. muzikoterapia, arteterapia, či rôzne záujmové a športové aktivity pre ľudí v centrách, kluboch; finančné prostriedky môžu byť použité aj na riešenie aktuálnej pandemickej situácie v zariadeniach pracujúcich s ľuďmi s postihnutím, sociálne znevýhodnenými či seniormi).
  • Originálne a inovatívne charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb (napr. školské charitatívne aktivity).
  • Zlepšenie činnosti miestneho klubu, spolku, škôlky, materského či rodinného centra (napr. revitalizácia a obnova detských ihrísk, edukačné pomôcky).
  • Športové aktivity (napr. podpora voľno-časových aktivít detí a mládeže, rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času – záujmové aktivity, šport, umelecké aktivity, rozvoj zručností, neformálne vzdelávanie a pod.).
  • Kultúrne aktivity (napr. aktivity amatérskych divadiel, folklórnych súborov, kultúrnych spolkov, festivalových aktivít mladých ľudí).
  • Adresná pomoc jednotlivcom, ktorí sa vplyvom choroby, zdravotného postihnutia ocitli v ťažkých životných situáciách (napr. podpora rehabilitačných pobytov a rehabilitačných pomôcok pre zdravotne znevýhodnených).
  • Iné zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.nadaciaspp.sk